עריכת דוחות לעצמאים ויחידים

אנשים רבים בישראל נדרשים להגיש דו"חות אישיים תקופתיים בהקשר להכנסות ופעילות עסקית או כלכלית כלשהי, כאשר לדיווחים אלו לרשות המיסים ו/או לגורמים רשמיים אחרים יש משמעות מבחינת חבות מס, מעמד תעסוקתי או עסקי וכיוצא באלו עם מגוון היבטים ומשמעויות.

שירותי הדוחות האישיים במשרדינו –

  • הכנת דו"חות אישיים שנתיים ותקופתיים לצורך דיווח לרשות המיסים (מע"מ ומס הכנסה) לעצמאים, יחידם ושכירים שהם גם עצמאים.
  • הכנת הצהרות הון, כולל ניהול תהליך ההגשה לרשות המיסים ותוך השוואת הנתונים בין שנים קודמות ובחינת הפרשי הון ומתן הסברים מדויקים להבדלים והפרשים. 

הצהרת הון

הצהרת הון היא דו"ח אישי שרשות המיסים בישראל מבקשת מעת לעת, בעיקר מעצמאים ויחידים בעלי חברות או בעלי תיקי נכסים המגישים דו"ח שנתי על הכנסות.

הדו"ח כולל פירוט מלא של כלל הנכסים אשר בבעלותו של מגיש הדו"ח. לאחר הגשת הצהרת ההון הראשונה ומספר שנים לאחר מכן, יידרש הנישום בהגשת הצהרת הון נוספת. הצהרה זו הינה לצרכי בקרה וביקורת של רשות המיסים. מטרתה של הצהרת ההון הינה, לבחון, האם דיווחי הנישום לגבי הכנסותיו ורווחיו לאורך שנות המס, מאז הוגשה הצהרת ההון הראשונה, מתאימים לנכסים שבבעלותו ולמצבו הכלכלי. עריכת הצהרת ההון בצורה יסודית ותוך בדיקה והשוואה דקדקנית בין הראשונה לשנייה יש לה משמעות כבדה שכן עריכתה בצורה רשלנית יכול ותביא לפגיעה של ממש בלקוח. אנו במשרד שקד פיננסים עושים הכל על מנת לבחון עד דק קודם שמגישים את הצהרת ההון ללקוח ובלבד כדי לשמור בצורה הטובה ביותר ולהגן על לקוחותינו.

בהצהרת הון נדרש הלקוח לפרט אודות נכסים פיננסיים בישראל ובחו"ל, בנוסף אודות נכסים דוגמת דירות מגורים, נדל"ן מניב, כלי רכב ופריטי רכוש אישיים נוספים אשר בבעלותו ו/או אשר יש לו בהן זכויות עתידיות. כך למשל, נישום המצהיר על הכנסות נמוכות מאוד לאורך השנים ו/או אף על הפסדים עסקיים גבוהים לאורך היותו עוסק, כאשר מנגד מדווח בהצהרת ההון אודות נכסים פיננסיים ונכסי רכוש גדולים אשר בבעלותו והכל בסתירה גמורה למוצהר בדוחות השנתיים, יעורר חשד להעלמות ועבירות מס בקרב נציגי רשות המיסים. הצהרת ההון מאפשרת לרשות המיסים לבדוק האם דיווחי הנישום לאורך השנים היו אמת ו/או האם אינן משקפות מציאות. בדיקת הצהרות הון נעשית גם בהתאם לדיווחים השנתיים של הנישום וגם באמצעות השוואה בין הצהרת הון ישנה להצהרה חדשה ועדכנית יותר.

החזרי מס ובדיקת זכאות

לעתים מנוכים משכר העובד במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מאלו שעליו לשלם על פי החוק. הסיבה לכך היא שבעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס.

גובה מס הכנסה שעל עובד לשלם מחושב על בסיס שנתי (כלומר: על פי סך הכנסותיו בשנת המס). בפועל מנוכה משכרו מס הכנסה מדי חודש באמצעות תלוש השכר. הסכומים החודשיים המנוכים במס הכנסה מדי חודש נקראים "ניכוי במקור", והם מבוססים על חישוב משוער לגבי הכנסתו השנתית של העובד. מאחר שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדויק מה היתה ההכנסה השנתית, ייתכנו פערים בין הסכום המדויק שהיה עליו לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו ממנו במהלך השנה ואשר התבססו על הכנסה משוערת. עצמאים משלמים במהלך השנה "מקדמות" שמבוססות אף הן על הכנסה שנתית משוערת. אם על פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילם העובד גבוה ממה שהיה עליו לשלם, הוא זכאי לקבל החזר מס.

חשוב לדעת !!

עובדים שכירים שחישוב המס שביצע המעסיק שלהם היה שגוי, יכולים לקבל החזר באמצעות המעסיק ותלוש השכר כל עוד לא הסתיימה שנת המס, מבלי שיהיה צורך להגיש בקשה להחזר מס.

יש לפנות אל המעסיק ולדרוש ממנו לבצע את את החזרי המס בתלוש השכר. מעסיק רשאי להפיק תלוש שכר גם לאחר סיום ההעסקה, שבמסגרתו ישולמו הפרשי שכר והחזרים שונים, שלהם זכאי העובד בשנת המס הנוכחית.

חברת שקד פיננסים מתמחה בתחום החזרי המס לעובדים שכירים ועצמאים כאחד. הבדיקה נעשית במהירות ובזריזות ואינה אורכת זמן.